Sobota 23 Luty 04:46:02

Aktualności:

UWAGA! Przy rejestracji obowiązują loginy imienne, złożone z imienia i nazwiska. Zgłoszenia z loginami w formie nicków będą odrzucane.


Terms and Rules - Forum Branżowego Związku Tłumaczy

UWAGA! Na forum obowiązują loginy imienne. Każdy nowy rejestrujący się użytkownik podaje jako login swoje imię i nazwisko (w postaci "Imię  Nazwisko"). Użytkownicy z loginami - nickami NIE BĘDĄ REJESTROWANI.

I. ZASADY OGÓLNE:


1. Forum Branżowego Związku Tłumaczy to forum niekomercyjne. Rejestracja na forum i jego użytkowanie są całkowicie darmowe i dobrowolne.
 2. Moderatorzy i administratorzy stanowią Zarząd Forum. Działalność Zarządu jest działalnością społeczną.
 3. Na forum panuje kultura i dobre obyczaje - niedopuszczalne jest używanie słów powszechnie uznanych za wulgarne bądź obelżywe oraz obrażanie innych użytkowników i osób trzecich. Nie używamy też "Caps Locka" ponieważ odbierane jest to jako krzyk i utrudnia czytanie.
 4. Forum nie świadczy usług bezpłatnego tłumaczenia zarówno dla tłumaczy jak i osób nie wykonujących tego zawodu. Oferty wykonywania bezpłatnych tłumaczeń będą usuwane. Nie będą usuwane posty w sprawie wykonywania tłumaczeń bezpłatnie na cele charytatywne i zbliżone, zamieszczone we właściwym miejscu na forum.
 5. Niedopuszczalne jest zamieszczanie postów, przekazów i odnośników sprzecznych z polskim prawem, propagujących przemoc, o treści ewidentnie pornograficznej, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej oraz postów sprzecznych z ustawą o ochronie danych osobowych.
 6. Każdy użytkownik zobowiązany jest do respektowania opinii innych użytkowników, o ile mieszczą się one w granicach powszechnie obowiązujących norm etycznych i moralnych, oraz do traktowania adwersarzy z szacunkiem.
 7. Użytkownik, zabierając głos w dyskusji, powinien starać się przestrzegać reguł pisowni języka polskiego.
 8. Krytyka winna być konstruktywna albo przynajmniej należycie uargumentowana i nie złośliwa. Niedopuszczalne jest spamowanie, floodowanie itp. praktyki.
9. W postach można zamieszczać odnośniki (linki) do innych stron, o ile zawarte w nich treści nie naruszają żadnego punktu Regulaminu. Nie można zmuszać użytkowników, by z tych linków korzystali. Zarząd zastrzega sobie prawo usuwania z postów użytkowników linków, w szczególności o charakterze informacyjno-reklamowym.
10. Zamieszczanie jakichkolwiek ofert dystrybucji nielegalnego oprogramowania i "crack-ów", dzieł literackich, plastycznych, muzycznych itp, bądź wskazywania źródeł ich pozyskania będą skutkowały, po uprzednim nieskutecznym ostrzeżeniu, prewencyjnym zawieszeniem konta oferenta na okres trzech tygodni. W przypadku powtórnego postępowania niezgodnego z „Ustawą o ochronie praw autorskich..." i zasadami wprowadzonymi przez moderatora grupy tematycznej,  użytkownik zostanie w trybie natychmiastowym, bez prawa do odwołania usunięty z forum. Posty dotyczące oferty pozyskania wartości intelektualnych zostają wyczyszczone.
11. Oferty dumpingowe, to jest w przypadku tłumaczeń poświadczonych poniżej stawek urzędowych, a w przypadku tłumaczeń zwykłych rażąco odbiegające od stawek wolnorynkowych, będą usuwane decyzją Zarządu Forum
12. Treść postów, a także wszelkie elementy dodatkowe (obrazki, filmiki itp.) zamieszczane w postach, sygnaturach lub awatarach nie mogą naruszać dobrych obyczajów w zakresie ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego.
13. Każdy użytkownik może aktywnie decydować o kształcie forum poprzez tworzenie ankiet, głosowanie w nich, zgłaszanie uwag i propozycji zmian dotyczących funkcjonowania forum i administracji. Czas trwania ankiety jest nie dłuższy niż 14 dni. O ile zakładający ankietę nie zaznaczy tego wyraźnie, obowiązuje zakaz pisania w ankietach.
14. W uznaniu aktywności użytkownika, a także jego zasług dla rozwoju forum oraz stałego niesienia pomocy innym użytkownikom ustanawia się tytuł honorowy „Doktor Honoris Causa". Wszelkie inicjatywy użytkowników dotyczące propozycji kandydatów do DHC lub na inne stanowiska w forum należy zgłaszać do dowolnego moderatora lub administratora.
15. Z zasady niedopuszczalne jest rejestrowanie się jednej osoby pod kilkoma nickami. W przypadku stwierdzenia takiego zdarzenia, wszystkie konta zostaną usunięte.
16. Jak wszędzie w Internecie, przestrzegać należy netykiety.

II. UŻYTKOWNICY
1. Użytkownik oznacza pełnoletnią osobę, która zarejestrowała się na forum i której konto zostało aktywowane przez Administratora (o czym zostaje powiadomiona w stosownym e-mailu, zawierającym link aktywacyjny).
 2. Każdy użytkownik obowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i do jego stosowania.
 3. Każdy użytkownik rejestrując się na forum, oświadcza tym samym, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i zgadza się z jego postanowieniami. Użytkownik poprzez rejestrację publikuje na forum własne dane personalne jak imię, nazwisko, e-mail. Ew numer GG oraz inne podobne informacje wyłącznie na własną odpowiedzialność. Po 365 dniach nielogowania się konto może zostać usunięte.
 4. Każdy nowy rejestrujący się użytkownik podaje jako login swoje imię i nazwisko (w postaci "Imię  Nazwisko"). Nowe loginy w postaci nicków nie będą akceptowane.
 5. Każdy użytkownik wypowiadający sie na forum powinien zarejestrować własne konto.
Użytkownik może posiadać tylko jedno konto na forum. W przypadku korzystania z większej liczby kont bez poinformowania o tym fakcie Administracji forum wszystkie konta zostaną usunięte.
 6. Z każdego konta zarejestrowanego na forum korzystać może tylko jedna osoba. Niedozwolone jest użyczanie zarejestrowanych kont osobom trzecim.
 7. Użytkownik pisząc wiadomość (post), wyraża zgodę na jej publikację na forum. Wysłana wiadomość staje się częścią serwisu. Usunięcie jej przez użytkownika nie jest możliwe. Administracja nie jest zobowiązana się do usuwania postów lub ich dowolnych części na wniosek użytkownika.
 8. Zarząd Forum zastrzega sobie dowolną formę edycji wypowiedzi użytkowników, z usunięciem włącznie, jeśli łamią one postanowienia Regulaminu.
 9. Za wypowiedzi użytkowników Zarząd Forum nie ponosi odpowiedzialności. Za wypowiedzi danego użytkownika odpowiedzialności nie ponoszą również inni użytkownicy.
10. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie swoje posty oraz za swoje zachowanie na forum.
11. Użytkownik ma prawo zgłaszać moderatorom lub administratorom uwagi, pytania, skargi, propozycje i prośby.
12. Zarząd Forum ma prawo, po przegłosowaniu propozycji zwykłą większością głosów usunąć użytkownika z forum. Decyzja ta jest w tym przypadku ostateczna.  
13. Konta nie będą usuwane na życzenie użytkownika.


III. MODERATORZY
1. Moderatorów obowiązują te same zasady co pozostałych użytkowników.
 2. Moderator jest zobowiązany znać Regulamin forum i pilnować jego przestrzegania.
 3. Moderatorzy pilnują porządku w podległych im działach, a także dbają o ich rozwój.
 4. W przypadku wystąpienia problemu niezdefiniowanego w Regulaminie moderator winien porozumieć się z administratorem forum.
 5. Moderatorzy mają prawo do edytowania lub usuwania postów, które nie spełniają warunków Regulaminu.
 6. Moderatorzy mają prawo do przemieszczania postów w obrębie podległego im działu lub przenoszenia do działu bardziej odpowiedniego tematycznie.
 7. Moderatorzy mają prawo zwracać uwagę użytkownikom łamiącym Regulamin lub zasady Netykiety oraz mają obowiązek egzekwowania postanowień Regulaminu.
 8. Moderator ma obowiązek obiektywnej oceny wypowiedzi zamieszczanych w podległym mu dziale.
 9. Moderator winien odpowiadać na pytania użytkowników, służyć im pomocą i radą.
10. Moderatorzy pełnią suwerenną władzę w swoich działach. Moderator ma prawo wprowadzić dodatkowe zasady w moderowanym przez siebie dziale, o ile zasady te nie są sprzeczne z niniejszym regulaminem. Jeżeli użytkownik ma zastrzeżenia dotyczące reguł przyjętych w danym dziale, winien zgłaszać je do odpowiedniego moderatora i administratora.
11. Moderator ma prawo uczestniczyć w interesujących go dyskusjach.
12. Moderator nie może usuwać krytyki pod jego adresem, o ile nie jest wulgarna i nie nosi cech spamu, załatwiać prywatnych spraw korzystając z uprawnień moderatora ani ujawniać innym użytkownikom wiedzy wynikającej z tych uprawnień.


IV. ADMINISTRATORZY
1. Administratorów obowiązują te same zasady co pozostałych użytkowników.
 2. Administratorzy są odpowiedzialni za poprawne działanie całego forum i dbanie o jego rozwój.
 3. W sprawach nie objętych Regulaminem, a stwarzających problem w prawidłowym funkcjonowaniu forum lub godzącym w jego cele nadrzędne, decyzje podejmuje grono administratorów.
 4. Administracja forum zastrzega sobie prawo do usuwania treści sprzecznych z Regulaminem, jak również prawo do blokowania lub ograniczania uczestnictwa w forum Użytkownikom, którzy w notoryczny sposób łamią regulamin.
 5. Administrator nie może usuwać krytyki pod jego adresem, o ile nie jest wulgarna i nie nosi cech spamu, załatwiać prywatnych spraw korzystając z uprawnień administratora ani ujawniać innym użytkownikom jakiejkolwiek wiedzy dotyczącej forum i jego użytkowników, a wynikającej z tych uprawnień.
 6. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie forum. Zmiany regulaminu wchodzą w życie następnego dnia po ich ogłoszeniu.
 7. Decyzje administratorów są ostateczne.

V. DANE OSOBOWE
1. Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane w celu świadczenia usług w ramach forum przez czas nieoznaczony.
2. Administratorem danych osobowych jest stowarzyszenie Branżowy Związek Tłumaczy w Warszawie, ul. Wyspowa 8/9, 03687 Warszawa.
3. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania,
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej z uwagi na branżowy charakter forum wymagana jest rejestracja z podaniem jako loginu imienia i nazwiska użytkownika.
5. Administratorzy zapewniają każdemu użytkownikowi dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.